Všeobecné podmínky pro přestavby

 1. Zákazník předáním vozidla a podpisem předávacího protokolu stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.
 2. Zákazník bere na vědomí, že na vozidle budou provedeny konstrukční zásahy v souvislosti s instalací LPG zařízení. Například provrtání  karoserie, přístrojové desky v místě umístění přepínače, nárazníku v místě umístění plnění. Tyto změny jsou nevratné i při případné demontáži  LPG zařízení z vozidla.
 3. Při instalaci nádrže na LPG může dojít k přemístění  rezervního kola.
 4. Dojde ke zvýšení hmotnosti vozidla o hmotnost namontovaného zařízení, což může v určitých případech vést až ke snížení obsaditelnosti vozidla.
 5. Zákazník bere na vědomí  omezení  možnosti vjezdu a parkování v podzemních garážích dle aktuálního dopravního značení a platné legislativy.
 6. V případě, že je vozidlo v garanční lhůtě výrobce vozidla, může tato garance být omezena nebo zrušena. Bližší informace získá zákazník u svého prodejce vozidla.
 7. Zákazník bere na vědomí, že vozidlo bude provozováno po dobu nezbytnou pro natankování LPG a nastavení parametrů systému.
 8. Zákazník je povinen se po převzetí vozidla dostavit ke kontrole vozidla po ujetí cca 1000-2000 km, dle pokynů předávajícího technika. Tato prohlídka, včetně případných oprav či seřízení, je provedena  ZDARMA.  Pokud se zákazník k této kontrole nedostaví, není garantována plná funkčnost zařízení. Tyto opravy, seřízení a úpravy vozidla nejsou počítány jako garanční oprava.
 9. Za vozidlo během provozu odpovídá jeho provozovatel, který je povinen řídit se návodem k obsluze a údržbě vozidla vydaného výrobcem vozidla,  ale také  se návodem k obsluze a údržbě vydaného společností HL PROPAN s.r.o.
 10. Zákazník bere na  vědomí,  že ve vozidle je třeba mít minimálně 10 l benzínu v nádrži, aby nedošlo k poškození benzinového čerpadla.
 11. Každý start je uskutečněn na benzín a k přepnutí na LPG dojde až po zahřátí vozidla na nastavenou teplotu. Tato skutečnost má za následek určitou spotřebu benzínu.
 12. Pro určitá vozidla (např Citroen, Peugeot) je potřeba doinstalovat dodatečný emulátor pro zobrazení množství benzínu v nádrži. Bez tohoto emulátoru může docházet ke zkreslování údajů o stavu benzínu v nádrži.
 13. V případě závad na zapalování motoru (vozidlo škube ať už na plyn, nebo na benzín) bude nutná výměna vadných souřástek (svíčky, zapalovací kabely, zapalovací moduly). Cena za tyto servisní úkony včetně materiálu bude připočtena k dohodnuté ceně montáže.
 14. V rámci záruky může dojít k odstoupení od smlouvy pouze po vzájemné dohodě, nebo v případech opakovaných či neopravitelných závad (v souladu s občanským zákoníkem). Zákazníkovi bude uvedeno vozidlo do původního stavu, vyjma části vozidla dotčených montáží LPG komponentů. Zákazníkovi nejsou poskytovány jakékoli náhrady či kompenzace související s opravou vozidla a jeho odstavením z provozu.
 15. Provedení garanční opravy je nutné uplatnit pouze u firmy jež montáž provedla.
 16. Porušení povinností vyplývajících z návodu k použití a údržbě zařízemí LPG (zejména nedodržení servisních intervalů), může mít za následek omezení či zrušení garance.